"İki şeyi kontrol edebilirsiniz: iş yapma etiğiniz ve her türlü durum karşısındaki tutumunuz."

Ali Krieger, Kadın Futbolcu, 1984-…

EWA Etik Önerileri

Bugün dünyada UN, WEF gibi öncü tüm platformlar, iş dünyasının sağlıklı bir etik zeminde çalışmasını ve geleceği bu etik anlayış çerçevesinde sürdürülebilir bir şekilde inşa etmesini tavsiye etmekte, bu yönde tüm iş dünyasını cesaretlendirmektedir.

EWA olarak size, küresel ölçekte geçerli, dünyanın ortak geleceği ve hedefleri ile uyumlu, sağlıklı bir etik anlayışımız olmadan hizmet vermemiz mümkün olamazdı.

Size verdiğimiz hizmet çerçevesinde paydaşlarınız ile iletişim kurarken, sürdürülebilir geleceğinize katkı sağlamaya çalışırken, bağlı kalacağımızı taahhüt ettiğimiz iş etiği anlayışımızı ve kurallarımızı sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Kapsam: EWA Etik İlkeleri, EWA’nın tüm faaliyetleri, şirket yönetimi, çalışanları ve iş ortakları için bağlı kalınacak, temel iş yapma anlayışını ve kriterlerini oluşturmaktadır.

Hukukun Üstünlüğü: EWA faaliyetlerini gerçekleştirirken, bulunduğu ülkelerin hukuk sistemine ve ilgili hukuk sisteminde bağlayıcı niteliğe sahip küresel sözleşmelere bağlı kalacağını ve buna göre çalışacağını beyan eder.

Dürüstlük ve Sorumluluk: EWA, tüm iş süreçlerinde paydaşları ile dürüstlük temelinde bir ilişki kurar. EWA, geliştirdiği ürünler ve sağladığı hizmetler ve sahip olduğu bilgi ve birikim ile ilgili olarak yanıltıcı bir tutum veya beyanda bulunmaz. EWA, ürettiği hizmetlerin sorumluluğunu tam olarak üstlenir.

Saygı, Adalet ve Fırsat Eşitliği: EWA birey ve topluma saygı, adalet ve fırsat eşitliği ilkelerini benimser. EWA’nın faaliyetlerinde yer alan her türlü gerçek ve tüzel kişinin, başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere evrensel temel hak ve özgürlükleri benimseyerek, karşılıklı saygı temelinde iş ilişkisinde bulunması esastır.

Bireysel Sorumluluk Anlayışı: EWA çalışanları, profesyonel kimlikleri ile kurumun kurumsal temsilcisi konumundadır. Tüm çalışanların yazılı ve sözlü beyanları ile davranışları EWA’nın kurumsal itibarı ile doğrudan ilişkilidir. EWA çalışanları, küresel kabuller çerçevesinde belirlenmiş olan EWA Etik İlkeleri ve toplumsal vicdana uygun olarak hareket eder. Tüm çalışanlar, her türlü davranışlarının, kurumsal itibara ve iş paydaşlarına olan etkisi olduğunu bilir ve buna göre davranır. Tüm çalışanlar kurumsal fiziksel ve itibari varlıkların ortak bir değer olduğu bilinci ile çalışır ve bu varlıkların korunmasına dikkat eder.

Rekabet Anlayışı: EWA, tüm çalışanları ile birlikte ana iş kolu başta olmak üzere, tüm faaliyetlerinde ve iş ortakları ile ilişkilerinde adil rekabete anlayışını benimser ve destekler. EWA çalışanları gerek kendi iş alanı gerekse de hizmet aldığı ve verdiği iş alanlarında, rekabetçi piyasa kurum ve kurallarının işlemesini engelleyecek tüm uygulamalara karşı duruş sergiler ve gerektiğinde önlemler alır.

Çalışma Hayatına Yönelik Tutumlar: EWA şirket içinde ve iş ortaklarında, çalışanların zorla çalıştırılmasına neden olacak bir uygulamanın yapılmasına veya geliştirilmesine izin vermez. EWA, kurum bünyesinde ve diğer tüm iş ortaklarında çocuk işçi çalıştırılmasını kabul etmez. EWA, işe alım ve işe yerleştirme ve iş faaliyeti süreçlerinde her türlü ayrımcılığı reddeder. Hiç kimse cinsiyet, ırk, din, dil ve sair maddi ve manevi farklılığından dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaz. Ayrımcılığı besleyecek mahiyette, çağrışım seviyesinde dahi olsa hiçbir uygulama ve davranış kabul etmez.

Güvenlik, Sağlık ve Çevre: EWA’da insan sağlığı ve güvenliği ile çevresel uyumluluk ve çevrenin korunması ilkeleri çalışma anlayışının en önde gelen prensipleridir. Hiçbir iş kararı insan ve çevre sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek şekilde alınamaz. Çalışma ortamından başlayarak, tüm çalışanların ve dış paydaşların güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için, gerekli tüm önlemler kurumsal ve bireysel seviyede alınır.

Bilginin Korunması ve Gizlilik: Tüm çalışanlar EWA ile ilgili ve kamuoyuna açıklanması için yazılı olarak onay verilmemiş olan her türlü bilgiyi korumakla yükümlüdür. Çalışanların ve müşterilerin kişisel bilgileri, üretim sistemleri, üretim sırasında kullanılan özel formüller, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bilgi ve keşifler, her türlü fiyat ve pazar bilgisi ve stratejisi gizli bilgidir. Bu bilgiler amacı ve platformu ne olursa olsun, kısmen dahi paylaşılamaz.

Uygunsuzlukların Bildirilmesi: Tüm çalışanlar, EWA Etik İlkelerine uygun olmadığını düşündükleri şirket içi uygulamaları raporlayarak yetkili organlara bildirmek hakkına sahiptir. Etik Kurallar İlkelerine aykırı bir durumun bildirilmesi halinde, bildirimde bulunanın kişisel bilgilerinin saklı tutulması ve tüm haklarının savunulması esastır ve güvence altındadır.

Kurumsal Vatandaşlık: EWA kurumsal yapısı ve çalışanları ile içinde bulunduğu ülkenin doğal kurumsal vatandaşı statüsündedir. Ülkenin kurumsal vatandaşı olarak EWA, ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimi, şirket hedef ve politikaları ile örtüşecek şekilde destekler ve bu yönde çalışmaların gerçekleştirilmesini özendirir. EWA kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı gereği; çalışanlarının yetkinlik ve yeterlilikleri çerçevesinde, kurum içi veya kurum dışı gerçekleştirilen sosyal projelere gönüllü katılımlarını destekler.

İş Ortakları ile İlişkiler: İş faaliyeti ile doğrudan ve dolaylı ilgili tüm paydaşlar ile ilişkilerde adalet, açıklık ve şeffaflık anlayışları esastır. Rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının çalışmasını engelleyecek her türlü ilişki tipi ve uygulamadan kaçınılması esastır.

Müşteriler ile İlişkiler: EWA tüm ürün ve hizmetlerinden yararlanan tüzel/gerçek kişiler ile adil, hukuka bağlı, açıklık ve saydamlık ilkelerine bağlı ilişki kurar. EWA ve çalışanları müşteriler arasında ayrımcılık olarak yorumlanabilecek uygulamalardan uzak durur.

Kamu Kurumları ile İlişkiler: EWA, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, merkezi kamu yönetimi ve yerel yönetim unsurları ile, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet çerçevesini belirleyen yasal çerçevede ve varsa kamu etik ilkelerini de dikkate alarak, yapıcı ve kolaylaştırıcı bir ilişki içinde olmayı ilke edinmiştir.

Bilgi ve Danışma için

EWA Etik İlkeleri ve standartları ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve uygulamaların kural ve standartlara uyumu hakkında danışmak için;

Etik Sorumlusu: Dilek Emil
Telefon: +90 (312) 219 56 10
E-Posta: dilekemil@ewadanismanlik.com.tr

ile irtibata geçebilirsiniz.